Welkom bij de Talenexpo, een reis door de geschiedenis van het taalonderwijs in Nederland

Geschiedenis van het talenonderwijs in nederland

Expozaal 4, 1970-2000: Vernieuwing

1. School en maatschappij

Het onderwijs wordt gedemocratiseerd. Naast meer inspraak van personeel en ouders betekent dat vooral dat het toegankelijker wordt voor een groter scala aan sociale klassen. Het ideaal van een maakbare samenleving, gekoesterd ter linkerzijde van het politieke spectrum, wordt ook nagestreefd voor het onderwijs. De invoering van de Middenschool in zijn meest zuivere vorm betekent dat in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs de klassen heterogeen zijn samengesteld, dat wil zeggen dat leerlingen met verschillen in aanleg hetzelfde onderwijsprogramma volgen.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan

2. Nederlands

In de taalkunde geeft Noam Chomsky een eigen draai aan het structuralisme met zijn transformationeel-generatieve grammatica. De traditionele grammatica heeft afgedaan, nieuwe disciplines doen hun intrede, nieuwe literatuurtheorieën dienen zich aan. In het onderwijs krijgen taalbeheersing en taalbeschouwing een plaats naast literatuur. Zinsontleding dreigt te verdwijnen, maar weet zich toch te handhaven in de onderbouw.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan

3. Moderne vreemde talen

In ons omringende landen worden leergangen ontwikkeld waarin de mondelinge vaardigheden het primaat krijgen. Ze worden op vrij grote schaal door Nederlandse uitgevers overgenomen en bewerkt. De audiolinguale/audiovisuele aanpak wint veld, talenpractica worden geïnstalleerd. Later, bij de invoering van de basisvorming wordt in leerplannen de communicatieve aanpak gepropageerd, al lijkt de rol van de grammatica niet uitgespeeld.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan

4. De leraren

Eind jaren zeventig ontstaat er een lerarenoverschot, de salariëring wordt er niet beter op, de arbeidsomstandigheden ook niet. Leerlingen worden mondiger, hun samenstelling heterogener. Onderwijsvernieuwingen, zoals de tweede fase waarin leerlingen profielen kiezen, volgen elkaar in snel tempo op.

› klik hier om naar het hoofdstuk te gaan